Mødepligt

I skoledagen opholder eleverne sig på skolens område. Kun 8.-10. klasse har tilladelse til at forlade skolens område i frikvartererne.

Til skolens arrangementer har eleverne mødepligt. Dette gælder f.eks. musical, juleklippedag, julekoncert, forårskoncert og sommerfest. Vi forventer ligeledes, at forældre bakker op om arrangementerne ved at møde op sammen med børnene.

 

Fritagelse i forbindelse med ferie

På Privatskolen Als afholdes der som udgangspunkt ferie i de annoncerede ferieperioder som beskrevet i skolens ferieplan. Fritagelse til ferie uden for de annoncerede ferieperioder gives kun, når der er meget tungtvejende grunde hertil og efter skriftlig henvendelse til skolelederen.

 

Fritagelse i forbindelse med sygdom

Fritagelse i forbindelse med almindelig sygdom meddeles kontoret pr. telefon inden klokken 8.00.

Ved langtidssygdom (samlet mere end 15 dage pr. kvartal) har skoleleder, klasselærer og forældre gensidig forpligtelse til at tage langtidssygdom op og sammen planlægge, hvordan undervisningen kan gennemføres, således at undervisningspligten opfyldes.

 

Fritagelse i øvrigt

Ved elevens lægebesøg og tandlægebesøg samt begravelser, jubilæer, runde fødselsdage o.lign. i nærmeste familie gælder følgende regler:

Klasselæreren/ faglæreren kan ekstraordinært give fri for enkelte timer eller en dag efter skriftlig henvendelse fra hjemmet.

Ekstraordinær fritagelse for flere dage kan gives af skolelederen efter skriftlig henvendelse.

Skolen henstiller til, at eleverne kun bedes ekstraordinært fri, når der er meget tungtvejende grunde hertil.

Uanset grunden til fritagelse (langtidssygemelding undtaget) kan det ikke forventes, at lærerne leverer materiale, eleven kan arbejde med. I stedet opfordres eleverne til at kontakte deres klassekammerater for at få at vide, hvordan de kan forberede sig.

Reglerne er gældende for alle elever og forældre på Privatskolen Als, herunder også ansatte forældre og deres børn.

 

Ophold på skolen uden for undervisningstiden

Der er opsyn med eleverne fra 10 minutter før undervisningsstart og frem til 10 minutter efter sidste lektions afslutning. Det betyder, at elever i 0.-3. klasse, som bliver afleveret eller selv kommer til skolen før kl. 7.50, skal gå i SFO.

For elever i 4.-10. klasse skal det tilstræbes, at man møder mellem kl. 7.50 og kl. 8.00. Frem til undervisningens start opholder man sig stille og roligt i sin klasse.

Efter endt skoledag skal man enten gå i SFO eller forlade skolen. Elever, som går til valghold, elevråd eller andre eftermiddagsaktiviteter, må opholde sig i aulaen i ventetiden. Her forholder man sig roligt og læser evt. lektier.

 

Skolens rygepolitik

Det er ikke tilladt for eleverne at ryge nogen former for tobak eller e-cigaretter eller bruge snus. Forbuddet gælder i al den tid, eleven er i skoleregi. Forbuddet gælder på skolens område, uden for skolen, på lejrskoler og under alle de aktiviteter, som skolen medfører.

 

Skolens misbrugspolitik

Det er forbudt for eleverne at indtage alkohol, piller og andre euforiserende stoffer i skoleregi. Dette gælder også lejrskole, hytteture m.m., hvor skolen står for arrangementet.

Overtrædelse af ovennævnte politikker medfører øjeblikkelig udmeldelse af skolen.

 

Forsikring

Alle forældre opfordres til at have deres børn ulykkesforsikret, da skolen ikke har en ulykkesforsikring på eleverne.