Privatskolen Als har fire bærende søjler som står på et solidt fundament

Det er disse fire søjler, der definerer hvem vi er:

 • Privatskolen Als uddanner til fremtiden
 • Privatskolen Als udvikler børn og unge i tæt samspil med erhvervsliv og ungdomsuddannelser
 • Privatskolen Als er et flagskib inden for læring
 • Privatskolen Als er resultat- og udviklingsorienteret

 

Privatskolen Als uddanner til fremtiden

På Privatskolen Als har vi perspektiv på fremtiden – teknologisk, digitalt og menneskeligt. Vi ved, at nye kompetencer efterspørges hos arbejdsstyrken i det 21. århundrede, og det er denne fremtid, vi uddanner til.

Det betyder, at vi leverer en skarp undervisning på alle områder men især målrettet de kompetencer, der bliver efterspørgsel på i vores elevers kommende arbejdsliv:

 • Vi udvikler STEM-kompetencer og teknologiforståelse som en naturlig del af skolegangen
 • Vi udvikler digital læring og elevernes digitale færdigheder, så vores elever bliver etisk bevidste borgere og medarbejdere i fremtiden
 • Vores elever får læring og træning i processer med innovation og entreprenørskab

 

 

Privatskolen Als udvikler børn og unge i tæt samspil med erhvervsliv og ungdomsuddannelser

Som skole udgør vi et vigtigt led i værdikæden fra opvækst til arbejdsliv. Det er en opgave, vi på Privatskolen Als tager meget seriøst, og derfor styrker vi fokuseret og vedvarende vores samarbejde med eksterne undervisere og indgår i formaliserede partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det tætte samarbejde betyder, at vi uddanner til virkeligheden og til de krav og behov, som vores elever vil blive mødt med i deres videre uddannelse og arbejdsliv. Fokusområdet omfatter bl.a.:

 • Udvidelse af samarbejde med bl.a. Alssund Gymnasiet om en naturfaglig indsats, hvor der drages nytte af fælles ressourcer, lokaler, udstyr og lærerkompetencer
 • Samarbejde med bl.a. områdets videns- og ingeniørtunge virksomheder styrkes gennem virksomhedsbesøg og gæsteundervisere
 • Læringen om forskellige uddannelsesveje og jobmuligheder styrkes gennem indførelse af nye praktisk-musiske valgfag med afgangsprøve på 8. klassetrin
 • Skolens elever er synlige og får kendskab, netværk samt hands-on erfaring gennem erhvervspraktik, socialpraktik og virksomhedsbesøg i områdets virksomheder

 

Privatskolen Als er et flagskib indenfor læring

På Privatskolen Als er vi ambitiøse og går forrest inden for læring. Vi har altid fingeren på pulsen inden for vores fag, og derfor får vores elever tidssvarende undervisning både i forhold til indhold og metoder til læring, ligesom vi målrettet arbejder med forskellige læringsstile. Elevernes læring omfatter både almene kompetencer og specifikke kompetencer som f.eks. læring om digitale perspektiver. Det vægtes som nævnt højt, at denne læring sker i samspil med det lokale erhvervs- og uddannelsesmiljø.

Skolens elever har ydermere mulighed for talentudvikling i samarbejdet med Talentcamp.dk, f.eks. understøttet af en talent-camp og gymnasieforberedende forløb.

Det er afgørende for Privatskolen Als, at skolens læringsmiljø understøtter alle aspekter af udviklingen af det hele menneske.

At fastholde en position som flagskib inden for læring kræver i sagens natur et vedvarende fokus på lærerstabens udvikling og kompetencer. Privatskolen Als er derfor en arbejdsplads, som bygger på videndeling. Privatskolens medarbejdere er opsøgende på ny forskning og viden (nationalt og internationalt) om pædagogisk arbejde og udvikling, og alle medarbejdere får løbende og målrettet kompetenceudvikling. Ligeledes markerer skolen sig som praktiksted for kommende lærere og ønsker med den nye STEM-facilitet at fremstå som et førende eksempel på skolen i det 21. århundrede.

 

Privatskolen Als er resultat- og udviklingsorienteret

På Privatskolen Als hæver vi elevernes faglige niveau gennem hele skolegangen. Vi er stolte af, at vores elever afslutter skoleforløbet med et karaktergennemsnit, der ligger på niveau med de bedste skoler i Danmark. Vi måler ydermere vores indsats på, at afgangselever bliver uddannelsesparate og optages på den ungdomsuddannelse, de ønsker. For at fastholde og udbygge vores position og gode resultater, er vi på Privatskolen Als nysgerrige og udvikler løbende nye tiltag, der kan forstærke elevens udvikling og læring.