Optagelse

At søge optagelse på Privatskolen Als er et aktivt valg for forældre og elever, der både har lyst til, vil og kan efterleve skolens formål, kultur og adfærdskodeks.

Optagelsesansøgningen udfyldes og sendes via sikker mail til sikkerpost@privatskolen-als.dk eller afleveres på skolens kontor.

Når barnet skal skifte skole

Når skolen kan tilbyde en ledig plads, kontaktes familien og tilbydes et introduktionsinterview. Interviewet varer en time, og der tales om baggrunden for ønsket om optagelse, hvorefter skolens profil og værdigrundlag præsenteres. Som en del af interviewet er der en kort rundvisning på skolen. Interviewet afsluttes med en aftale om besøgsdage, hvor eleven deltager i undervisningen på lige fod med de øvrige i klassen. I besøgsdagene afprøves eleven fagligt og socialt, og lærerne foretager en evaluering af eleven, der rapporteres til skolelederen. Efter besøgsdagene er der igen dialog mellem skole og hjem, hvor besøget evalueres, og det aftales om og hvornår, optaget skal ske.

Ved optag flyttes elevens oplysninger til skolen, og forældrene modtager koder til Forældreintra samt debitornummer, der skal bruges til betaling af skolepenge.

 

Når barnet skal begynde i skole

Ved optag af nye klasser inviteres familierne via e-mail til besøgsdage efter et særskilt program, der kan belyse elevernes sociale og faglige standpunkt. Besøgsdagene følges op med interviews som beskrevet ovenfor.

En elev kan optages i 0. klasse den 1. august i det kalenderår, hvor barnet fylder 6 år.
Undervisningspligten begynder den 1. august i det kalenderår, hvori barnet fylder 6 år. Dog kan det lade sig gøre at udsætte skolegangen et år, når det er begrundet i barnets udvikling.

Af hensyn til den pædagogiske planlægning begynder optagelsesforløbet i god tid før et skoleårs begyndelse.

 

Forudsætninger for optag

Når dit barn optages på privatskolen Als, sker det under hensyntagen til følgende forudsætninger:

  • Evt. omgængere, dvs. nuværende elever, der ikke kan rykkes op i næste klasse af faglige eller udviklingsmæssige årsager.
  • Søskendebørn som er indskrevet mindst 18 måneder før optagelse.
  • Opskrivningsdatoen. Tidlig opskrivning sikrer en placering højt oppe på ventelisten.
  • Kønsfordeling i klassen. Det tilstræbes at have en ligelig fordeling af drenge og piger

Optagelseskriterier og klassekvotienter kan fraviges i særlige tilfælde.

Skolepenge

Der betales skolepenge 12 gange om året. Skolepenge betales forud og forfalder til betaling den 5. i hver måned. Restancer accepteres ikke.

Der ydes søskendemoderation. For barn nummer to gives 125kr./mdr. i moderation og for efterfølgende børn 325 kr./mdr.

I forældrebetalingen er inkluderet skole, sfo/klub og frugt får de elever der går i sfo og klub. SFO er obligatorisk for elever fra førskole til og med 3.klasse.

For elever fra 6.klasse og opefter dækker forældrebetalingen over elevens skolegang.

 

Fripladstilskud

Undervisningsministeriet stiller hvert år en begrænset sum penge til rådighed som tilskud til
skolepengene. Disse penge fordeles efter ansøgning og efter forældrenes indkomstgrundlag. Skema til ansøgning udleveres til alle forældre, og afleveringsterminen for det efterfølgende skoleår er den 1. september.

 

Udmeldelse

Udmeldelse af Privatskolen Als skal ske skriftligt eller ved personlig forældrehenvendelse til skolelederen.

Der betales for den måned, hvori varslingen om udmeldelsen sker, samt den efterfølgende måned.